You are currently viewing ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ใส่ความเห็น