You are currently viewing บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ด้วยการขยายความร่วมมือกับสถานศึกษาวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลช กรุงเทพมหานคร โดยมีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานงานศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตกำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ใส่ความเห็น