You are currently viewing อวท. วช.สุรินทร์ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

อวท. วช.สุรินทร์ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง Smart classroom วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
////////////////
งานประชาสัมพันธ์ วช.สุรินทร์
17 พ.ย. 2565

ใส่ความเห็น