You are currently viewing ประเมินผล การดำเนินโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

ประเมินผล การดำเนินโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายอภิซาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการประเมินผล การดำเนินโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้จุลลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมงและการรักษาสภาพแวดล้อม ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยฯ รูปแบบแปลงสาธิตภายในวิทยาลัย ณ สวนเรา สวนรักสามัคคี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ใส่ความเห็น