You are currently viewing สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ใส่ความเห็น