You are currently viewing Fix it จิตอาสา 2565

Fix it จิตอาสา 2565

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการบูรณราการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอังพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it จิตอาสา) ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

http://www.srpoly.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/292154361_5222514911189000_3354684580970859820_n.jpg

ใส่ความเห็น