นางสาว พนิดา แจ้งสว่าง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 084-3938-487

นางสาว อญิญาภรณ์ ป้องเขต

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

081-9995-310

นาย ศรพิทักษ์ เรืองเศษ

หัวหน้างานพัสดุ

099-6351-471

นางสาว เบญจรัตน์ ยิ้มเปีย

หัวหน้าแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

083-3859-193

นางสาว พัชญา เดชวารี

หัวหน้าวิทยบริการและห้องสมุด หัวหน้างานระยะสั้น

081-9995-310