นาย ณิรุท ประสงค์จีน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 089-2822-299

นาย อุเทน ศิริทอง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

087-2607-741

นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณี

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

088-3754-148