นางสาว พัณณิตา ศิลากุล

หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
หัวหน้างานบุคลากร

เบอร์โทรศัพท์ : 083-100-7294

นางสาว ชุติมนฑน์ บุญคง

หัวหน้างานสวัสดิการฯ

062-993-1891

นาง สายเพียร์ กองงาม

(ผู้ชำนาญการ นวดแผนไทย)

081-072-4524

นางสาว ธัญญารัตน์ ประเสริฐ

(ผู้ชำนาญการ ช่างเสริมสวย)

096-946-2399

นางสาว วิจิตรา อารมย์

(ผู้ชำนาญการ ตัดผมชาย)

098-626-0995

นางสาว อัญญานี สมบูรณ์รัตน์

(ผู้ชำนาญการ เย็บผ้า)

088-584-4020

นางสาว ธัญญารัตน์ ประเสริฐ

(ผู้ชำนาญการ ช่างเสริมสวย)

096-946-2399

นาย พัฒนพงษ์ โพธิ์เงิน

(ผู้ชำนาญการ วิชาเกษตรกรรม-เกษตรศาสตร์)

089-625-3187