ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

         วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์  สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2537 ตั้งอยู่บนพื้นที่ ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร. 651 ไร่  91
ตารางวา  สถานที่ตั้งเลขที่  778  ม. 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์   ผู้ริเริ่มจัดทำโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ คือนายถาวร ชุปวา อดีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (อศจ.สุรินทร์) ได้เริ่มดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินจากจังหวัดทหารบกสุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 ต่อมาปี พ.ศ. 2535 นายถาวร ชุปวา ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โครงการดังกล่าวจึงหยุดชะงักไป ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเรียกร้องและผลักดันให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ขึ้น เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดชายแดนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ 

          วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2537 นายสังข์ทอง ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ลำดับที่ 9 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

วิสัยทัศน์ (Vision) 

      วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จัดการเรียนการสอนวิชาชีพในระบบ นอกระบบ ทวิภาคีและฝึกอบรมวิชาชีพ ที่หลากหลายร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ มีสมรรถนะ คุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 พันธกิจ (Mission)

  

          พันธกิจที่ 1 มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพในทุกระดับอย่างทั่วถึง

 

          พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

 

          พันธกิจที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

          พันธกิจที่ 4  มีการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกระดับ ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับหารประกันคุณภาพการศึกษา

 

          พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 ปรัชญาของสถานศึกษา 

         “ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม”

 

 เอกลักษณ์ (Traits)

         ทักษะเด่น เน้นบริการ สถานศึกษาน่าอยู่

 

 

 อัตลักษณ์ (Identity)

         ทักษะดี มีคุณธรรม นำอาชีพสู่สังคม