เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายอภิชาติ กุลธานี

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดฃ่างสุรินทร์

 • thumbnail

  นางชมบุญ ลาภอุปถัมป์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายกฤณเดช ราษีทอง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นางปาลิดา ศรีตุลานุกค์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางสาววรัชยา โฮมสองชั้น

  เจ้าหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  นางชมบุญ ลาภอุปถัมป์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายอัฐวุธ สุไต้ทอน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายจักรพงศ์ ปัญญาดี

  หัวหน้าสาขางานอิเล็กทอรนิกส์

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 • thumbnail

  นายณิรุท ประสงค์จีน

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายพิชัย ศิริสุวรรณ

 • thumbnail

  นายวิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณ๊

สาขางานยานยนต์

 • thumbnail

  นายบุญชิต รังทอง

 • thumbnail

  นายมงคล โภคทรัพย์

 • thumbnail

  นายวีรกรณ์ สถาน

  ครูพิเศษสอน

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นายเทอดศักดิ์ พูนผล

  หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวอรชร ทองมูล

 • thumbnail

  ร.ต.หญิงมณฑกานต์ วงค์โสภา

สาขางานอาหารและโภชนาการ

 • thumbnail

  นางบัวตอง กระจายศรี

  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาวอาทตยา ทน

 • thumbnail

  นางสาวอัญญานี สมบูรณ์รัตน์

 • thumbnail

  นางสาวพัชญา เดชวารี

 • thumbnail

  นางสาวณัฐยาภรณ์ ป้องเขต

 • thumbnail

  นายศรพิทักษ์ เรืองเศษ

^