จำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามประกาศเริ่มเรียน วันที่ 12 กันยายน – 30 กันยายน 2565

ข้อมูลงานทะเบียน : วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.

ข่าวสาร / ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน ด้วยการขยายความร่

Read More »

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เปิดเรียนวันที่ 17 ตุลาคม 2565

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เปิดเรียนวันที่ 17 ตุลาคม 2565

Read More »

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่นตามรอยปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล นอกเ

Read More »

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวรับสมัครบุคลากร

การจัดซื้อจัดจ้าง

บริการออนไลน์

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

5. ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

6. ข้อมูลหลักสูตร ฯ

7.ข้อมูลครุภัณฑ์

8.ข้อมลอาคาร สถานที่

9.ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์

facebook/surinpoly

Image Grid Title

Read More