วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าสู่เว็บไซต์ (Enter Site)

778 หมู่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
หมายเลขโทรศัพท์ 044 514414 หมายเลขโทรสาร 044 520785
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ webmaster@srpoly.ac.th


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง