You are currently viewing กิจกรรมออกหน่วยบริการ

กิจกรรมออกหน่วยบริการ

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบให้ นางสายเพียร กองงาม ผู้ชำนาญการ นวดแผนไทย พร้อมด้วยนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นนวดแผนไทย ออกหน่วยบริการนวดแผนไทย “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ” วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์