นาย ธารา แสงเพ็ชร

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์/หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

เบอร์โทรศัพท์ : 084-4774-337

นางสาว อริสรา ดลเสมอ

หัวหน้างานทวิภาคีฯ

081-6600-416

นางสาว สุภาวดี ศรีภูธร

082-1542-140