ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2566 14:41

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2566 11:25

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2566 11:22

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีพื้นบ้าน แซนโฎนตา ประเพณีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ณ บริเวณศาลตายาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2566 11:27

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบหมายให้นางปลิดา ศรีตุลานุกค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2566 18:19

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบหมายให้นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมตัวแทนบุคลากร...

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์