นาย รัชพงษ์ กาบจันทร์

หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

เบอร์โทรศัพท์ : 063-6262-539

นาย มงคล โภคทรัพย์

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

086-2258-595

นาย ประพันธ์ ธรรมรส

ครู ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

085-4916-205

นาย รณชัย ดาทอง

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

084-9284-833

นาย กิตติ มั่นหมาย

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน

063-8519-464

นาย บุญชิต รังทอง

หัวหน้างานปกครอง

089-9471-660

นาย วีระกรณ์ สถาน

098-1018-729