ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัย

           วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้รับงบประมาณปี 2537 รวมทั้งสิ้น 29,400,000.-บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ วันที่1 ธันวาคม 2537 และสิ้นสุดตามสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2539 วิทยาลัยฯ เปิดทำการสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2539

สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1. อาคารสำนักงานและหอประชุม                                                                                     จำนวน 1 หลัง

2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง                                                            จำนวน 2 หลัง

3. บ้านพักผู้บริหารระดับ 7 – 8 จำนวน 1 หลัง                                                                    จำนวน 1 หลัง

4. บ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย จำนวน 3 หลัง                                                                  จำนวน 3 หลัง

5. บ้านพักภารโรง 2 หน่วย จำนวน 3 หลัง                                                                         จำนวน 3 หลัง

6. โรงอาหารเอนกประสงค์พื้นที่ใช้สอยประมาณ 816 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง                      จำนวน 1 หลัง

7. ลาน คสล. หนา 10 ซม. ขนาด 1,500 เมตร จำนวน 1 ลาน                                            จำนวน 1 ลาน

8. ห้องน้ำ – ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง                                                                                 จำนวน 2 หลัง

9. โรงจอดรถจักรยานยนต์ขนาด 200 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง                                      จำนวน 1 หลัง

10. โรงจอดรถจักรยานยนต์ขนาด 600 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง                                    จำนวน 1 หลัง

11. อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 หลัง                                                                                  จำนวน 1 หลัง

12. อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง                                                     จำนวน 1 หลัง

13. อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ จำนวน 1 หลัง                                                                            จำนวน 1 หลัง

14. โดมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง                                                                           จำนวน 1 หลัง

ข้อมูลเฉพาะ

สถานศึกษาแห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ที่ขาดแคลน และเป็นที่ต้องการของโรงงานและสถานประกอบการในจังหวัดนี้และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้โดยใช้เวลาในการฝึกสั้น ๆ ให้เกิดทักษะที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

2. เพื่อเพิ่มแหล่งศึกษา-อบรมวิชาชีพระยะสั้นสาขาต่าง ๆ ให้แพร่หลายสู่ประชาชนมากยิ่งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังดังนี้

           2.1 พัฒนาบุคลากรที่ไม่มีความรู้ด้านวิชาชีพ ให้สามารถอออกไปประกอบอาชีพได้

2.2 เป็นแหล่งวิชาการในท้องถิ่นสำหรับผู้มีอาชีพแล้ว สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

3. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านการสอนวิชาชีพ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ โดยเปิดโอกาสให้เรียนวิชาชีพได้หลายสาขาตามความต้องการและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลายสาขาตามความต้องการและสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระหรือใช้ในชีวิตประจำวัน หรือโอนหน่วยการเรียนที่ได้สมทบกับสถานศึกษาสังกัดเดิมต่อไปได้

4. เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนตามความต้องการของท้องถิ่น ตามแนวนโยบายพัฒนาชนบทของโครงการอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท