>>>>“ความพิการเพียงอย่างเดียวในชีวิตคือ ทัศนคติที่ไม่ดี”<<<
วันที่ 13-14 ส.ค. 2566 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566 รุ่น 5 จัดกิจกรรม การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของนักศึกษาทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา กิจกรรมที่ 2 สร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. สร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษร่วมกับคนทั่วไป
ให้ความรู้และให้คำแนะนำ เรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด วิธีการป้องกัน
2. กิจกรรมร่วมกันนักศึกษาพิเศษและนักศึกษาปกติทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมเรียนรู้วิถีคนกับช้างฯ
- กิจกรรมเรียนรู้ชมป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ/เยี่ยมชมหมู่บ้านช้าง
- กิจกรรม WORKSHOP การแปรรูปมูลช้าง/กระถาง
- กิจกรรมจิตอาสาควาญช้าง
- กิจกรรมตรวจสุขภาพช้าง
- กิจกรรมประสบการณ์แสงแรกและแสงสุดท้ายในยามค่ำคืน
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โครงการ คชอาณาจักร ตำบลกะโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/.../1PeIXv1UZnzNImBW9Ue9gMDYmX3f...
////////////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์ วช.สุรินทร์
16 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 24 พฤศจิกายน 2566 14:41

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2566 11:25

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2566 11:22

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีพื้นบ้าน แซนโฎนตา ประเพณีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ณ บริเวณศาลตายาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร, 10 ตุลาคม 2566 11:27

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบหมายให้นางปลิดา ศรีตุลานุกค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2566 18:19

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มอบหมายให้นางสุนีย์ ปรีชานนทกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมตัวแทนบุคลากร...

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์